×

Energiamärgis

Energiamärgis

Energiamärgis on hoone või hoone osa kohta väljastatud energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab energiatarbimise kulu hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele ning võimaldab võrrelda seda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega. Võrdlemisel arvestatakse, milliseid energiaallikaid hoones kasutatakse (kaugküte, elekter, maagaas jne). Lühidalt öeldes on energiamärgis dokument, mis kajastab hoone energiatarbe tegelikku olukorda ja annab hoonele energiaklassi analoogiliselt kodumasinate energiamärgisele. Mida väiksem on hoone energiaklass, seda väiksemad on ka kulud energiakasutusele. Energiamärgisega määratakse ära hoone energiaklass, mis kehtib 10 aastat. Samas aga tuleks peale igat olulisemat renoveerimist energiamärgist uuendada. Energiamärgise väljastamine projekteeritavatele hoonetele ja olemasolevatele hoonetele toimub erinevatel alustel. Olemasolevate hoonete puhul on võimalik tugineda tegelikele energiakasutuse andmetele ning väljastatakse mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis. Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele saab nõuda vaid energiaarvutusel põhinevat energiamärgise väljastamist, sest energiakasutust tuleb prognoosida nn. energiaarvutuse käigus, kasutades selles kindlaid energiakasutuse arvutamise metoodikaid. Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel, mille projekteerimist on alustatud alates aastast 2009 ning tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel. Energiamärgis ei anna infot selle kohta, mida peaks tegema, et energiakulusid vähendada, selleks on vaja teha eneriaagudit!

Energiamaja Konsultatsioonid teab lahendusi energiasäästliku hoone rajamiseks ja vajalikku terviklahendust, oskab selle luua vastavalt tellija soovidele- ning projektijuhina elluviia. Meie eesmärk on sõltumatu eksperdina aidata Tellijale luua temale sobiv ratsionaalne energiatõhus hoone. Selle saavutamiseks on vajalik kogu protsessi terviklik planeerimine ja elluviimine. Selle hulka kuulub algne planeerimine, õigete tehniliste lahenduste projekteerimine ja energiaarvutused PHPP programmiga, ehitushanke korraldamine kliendile parima lahenduse ja hinna saavutamiseks ning omanikujärelevalve. Terviklahendus ja kogu protsessi juhtimine tagab planeeritud  tulemuse ja kvaliteedi, mis vastaks kliendi ootustele ja projekteeritule ning mille tulemusena tekib kliendile Intelligentne Hoone.

Hoonete energiasäästliku terviklahenduse osad on:

Energiamärgis – mis annab ülevaate hoone energia tarbimisest ja energiakuludest.

Energiaaudit – kus selgitatakse välja hoone energiakadude ja kulude põhjused ning allikad, pakkudes välja vajalikud lahendused tasuvusarvutustega.

Energiaarvutus – teostatakse PHPP programmiga, mille tulemusena on võimalik saada olemasoleva hoone või planeeritava hoone energiatarbimise erikulu näitaja, mida on võimalik tehniliste lahendustega parendada.

Termograafia – mis tuvastab hoone külmasillad, trassilekked, välispiirete soojapidavuse ja nende soojalekked.

Hoone energiasäästu– ja ehitusalane konsultatsioon – mis annab soovitused parima energiat säästva projektlahenduse ning ehituse või renoveerimistööde leidmiseks.

Ehituse omanikujärelevalve – kus tagatakse tellijale tema soovidele, kehtivatele normidele ja nõuetele vastava projekti koostamine ning ehitusperioodil projektikohase hoone valmimine.